top of page

NUTRIGENOMIKA

Problémovo orientovaná výučba zameraná na pochopenie základov nutričnej genomiky, ako vedného odboru popisujúceho odhad rizika kompozície živín na základe genetických odlišností jedinca.

Literatúra

Pre nadšencov genetiky silno odporúčam knihu zakúpiť a čítať pri každej príležitosti, lebo je výborne spracovaná.

LINK 

Pre menej solventné individuá, bez škrupulí a zásad dávam do pozornosti aj inú alternatívu. V žiadnom prípade ju však nevyužívajte, nakoľko toto vaše konanie by bolo neetické a pravdepodobne aj trestné.

LINK

Prednášky

Prednáška 1

Základné pojmy, Gén, alela, genotyp, fenotyp, genóm, heterozygotnosť, homozygotnosť, dominancia, recesivita, génová expresia, chromozóm, väzba génov, mutácia, selekcia, nutričná genomika, živina, metabolizmus

Prednáška 2

Štruktúra a funkcia materiálnych nosičov genetickej informácie, DNA, RNA, replikácia, transkripcia, translácia. Základné informácie o rozdelení mutácií.

Cvičenia

Cvičenie 1

Organizácia výučby, vysvetlenie pojmov a cieľov nutrigenomiky. Oblasti aplikácie

Cvičenie 2

Zoznámenie sa s databázou NCBI, základné spôsoby vyhľadávania a orientácia vo výsledkoch. Práca s grafickým náhľadom sekvencie a informačnými kanálmi. Vyhľadanie bodových mutácie a priľahlej sekvencie DNA.

Cvičenie 3

Príprava jednoduchého detekčného nástroja na identifikáciu jednobodového polymorfizmu použitím metódy RFLP. Pochopenie podstaty technológie génového čipu. 

Cvičenie 4

Vyhľadávanie nutrigenetických dát, ich kritické hodnotenie a interpretácia. Interpretácia a výpočet parametrov OR, beta a p-value, ako základných predpokladov pre hodnotenie relevantnosti a spoľahlivosti informačných zdrojov

Cvičenie 5-6

Práca s cvičným genotypom

bottom of page