top of page

BIOLOGICKÉ ANALÝZY I.

Problémovo orientovaná výučba zameraná na pochopenie základov molekulárnej biológie, založenia pokusu, kritického prístupu k vedeckej literatúre a vlastným výsledkom a základom štatistických metód využívaný pre popísanie získaných dát. 

Prednášky

Prednáška 1

Podstata vzťahom a interakcií medzi molekulami ich vznik, sila a vlastnosti. Popísanie základných nutrientov ich vlastností a špecifík vo vzťahu k metabolizmu. 

Prednáška 2

Úvod do esenciálnych základov molekulárnej podstaty mechanizmov bunky. DNA a jej kopírovanie, prepis a preklad, ako základný aspekt mnohotvarosti proteínov a peptidov.

Prednáška 3

Vysvetlenie molymerázovej reťazovej reakcie ako základného predpokladu pre selektívne kopírovanie a výber špecifických cieľových fragmentov DNA. Aplikácia a interpretácia výsledkov

Cvičenia

Cvičenie 1

Úvod do laboratórnej rutiny, bezpečnosti pri práci s chemikáliami, ochrane laboranta a analyzovanej vzorky a základy pipetovania. 

Cvičenie 2

Úvod do prípravy laboratórnych roztokov. Praktické cvičenia vo vytváraní percentuálnych , násobných a molárnych roztokov. Cvičenie zručností v oblasti riešenia rutinných a nečakaných problémov pri príprave roztokov. Odhad chyby merania a následná úprava metodológie.

Cvičenie 3

Praktické základy pipetovania s jednokanálovou automatickou pipetou. Získavanie elementárnych laboratórnych zručností

Problémovo orientovaná výučba

Cvičenie 4 - ?

Rozdelenie do skupín a výber semestrálneho projektu. Postupné riešenie kľúčových bodov semestrálneho projektu, až po jeho realizáciu.

bottom of page