top of page

ZNALECKÁ ČINNOSŤ

Evidenčné číslo znalca: 914837

Najčastejšie znalecké úkony

  • Overenie otcovstva (matka, dieťa, označený muž)

Odbor: 470000 - Genetika

Odvetvie: 470100 - Analýza DNA

Overenie otcovstva sa prevažne vykonáva na základe uznesenia súdu, pričom ako biologický materiál sú prevažne používané sliny. Znalec od každého účastníka odoberá 3 vzorky, pričom dve slúžia na samotný ukon a jeho kontrolu. Jedna vzorka ostáva v databáze za účelom prípadného preskúmania správnosti výsledku iným znalcom. Vzorku odoberá osobne znalec, ktorý overí totožnosť účastníkov a vypracuje záznam o protokolárnom odbere vzorky. Súčasťou dokumentácie znalca je fotografia zúčastnených a otlačok palca pravej ruky označeného muža a matky.  Analýza DNA je vykonaná rutinnými metodikami analýzy mikrosatelitných úsekov DNA, pričom spoľahlivosť overenia otcovstva sa pohybuje prevažne v rozmedzí 99,999 až 99,999999 %. Miera spoľahlivosti testu závisí od genetickej podobnosti účastníkov testu.

Cena: vypočítaná podľa vyhlášky č. 491/2004 Z. z. nepresahuje zvyčajne 450 Euro

Ak je zadávateľ súkromná osoba

V prípade, že si overenie rodičovstva vyžiada súkromná osoba, je nevyhnutné od jednotlivých zúčastnených získať súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov a informovaný súhlas rodiča s odberom a spracovanním osobných údajov dieťaťa. Znalec identifikuje účastníkov, vykonáva záznam o protokolárnom odbere vzorky, pričom používa rovnaké metodiky ako v prípade ustanovenia súdom. Zadávateľ si môže vybrať výstup formou znaleckého posudku alebo odborného stanoviska. Odborné stanovisko je určené pre zadávateľa, ktorý zatiaľ nepotrebuje dokument akceptovateľný súdom, nakoľko sa snaží riešiť situáciu mimosúdne. Odborné stanovisko je možné v prípade potreby dopracovať na znalecký posudok opatrený otlačkom znaleckej pečate. 

Cena: Odborné stanovisko   250 Euro

           Znalecký posudok     450 Euro  

  • Overenie otcovstva bez prítomnosti označeného muža - materská línia

      (matka, dcéra, matka označeného muža)

Existujú situácie, v ktorých biologický materiál označeného muža nie je možné získať, alebo je to veľmi komplikované. V tomto prípade sa pristupuje k overeniu otcovstva na základe pohlavného chromozómu X, ktorý muž získava výhradne od svojej matky. Analýza prebieha podobným postupom ako pri tradičnom overení otcovstva, avšak miesto biologického materiálu označeného muža sa použije biologický materiál jeho matky.

Cena: Znalecký posudok     550 Euro

  • Overenie otcovskej línie

      (syn a otec označeného muža)

V prípade, že je dieťa mužského pohlavia, je možné overiť otcovstvo na základe analýzy pohlavného chromozómu Y, ktorý sa dedí len po mužskej línii. Ako biologický materiál je možné v tomto prípade použiť vzorku otca označeného muža (dedka). 

Cena: Znalecký posudok     400 Euro

  • Overenie otcovstva s výrazne zvýšenou mierou spoľahlivosti (matka, dieťa, označený muž)

V prípade, že miera spoľahlivosti overenia otcovstva v rozmedzí od 99,999 do 99,999999 % sa Vám javí stále málo spoľahlivá, moderné technológie využívajúce DNA microarray ponúkajú možnosť otestovať si otcovstvo s mierou spoľahlivosti, ktorá sa vymiká konvenčným kritériám. Pravdepodobnosť nesprávneho určenia otcovstva, z dôvodu, že otcom je niekto iný, ktorý má náhodou podobnú genetickú informáciu ako označený muž, je použitím týchto pokročilých metód tak malá, až sa blíži k nule. Môže byť ešte menšia ako šanca, že vyhráte v hre Euromilióny hlavnú cenu 3 krát po sebe s rovnakými číslami.

Cena: Znalecký posudok    1200 Euro

znalec1

Odbor: 470000 - Genetika

Odvetvie: 470300 - Genetika živočíchov

Najčastejšie znalecké úkony

  • Overovanie identity vzorky na úrovni jedinca

  • Overovanie druhovej príslušnosti vzorky

Samotnej identifikácii vzorky na úrovni jedinca väčšinou predchádza jej druhové overenie, ktoré slúži na analýzu vhodnosti vzorky na skúmanie a zároveň na zvolenie vhodného setu genetických markerov pre dalšie analýzy. V niektorých prípadoch zameraných na spoločenskú hodnotu zvierat však postačí aj ako hlavná metóda identifikácie. Analýzu je možné použiť aj na overenie pravosti trofejí, alebo iných produktov z exotických druhov zvierat. Postupy druhovej identifikácie sú často používané na druhovú identifikáciu potravín živočíšneho pôvodu pri odhaľovaní falšovania mäsa.

Cena: na vyžiadanie - vypočítaná podľa vyhlášky č. 491/2004 Z. z. s ohľadom na počet vzoriek a povahu biologického materiálu.

  • Vedenie databázy genetických profilov zvierat

Databáza genetických profilov zvierat slúži ako génová banka, do ktorej je možné odložiť biologický materiál zvieraťa za účelom budúcej identifikácie, vysledovateľnosti produktov, certifikácie obchodu, overenia rodokmeňov. Odber biologického materiálu môže byť odobraný invazívnym spôsobom pri veterinárnom vyšetrení zvierat alebo neinvazívnym spôsobom analýzou chlpov alebo slín. V prípade, že je vzorka odobraná v prítomnosti znalca, tento overí identitu zvieraťa a vystaví protokol o vedení genetického profilu zvieraťa prípadne zvierat. Vedenie genetického profilu zvieraťa sa vo svete považuje za prejav transparentnosti obchodovania a určitú formu poistky pri vedení obchodných sporov. 

Cena: prvotný odber vzorky 5 Euro / jedinec + cestovné náhrady

          každý nasledovný rok skladovania genetického profilu 1 Euro / jedinec 

znalec2

Overenie identity zvierat sa prevažne vykonáva za účelom odhaľovania pytliactva, krádeže, prípadne overenia rodokmeňových údajov pri predaji. Na analýzu je možné použiť takmer akýkoľvek biologický materiál obsahujúci DNA. Odober vzoriek môže zaistiť zadávateľ, znalec, prípadne policajný technik. Analýza vzoriek sa vykonáva podobnou metodológiou ako analýza humánnej vzorky na úrovni mikrosatelitných úsekov DNA. 

Rutinne je možné vykonať identifikáciu nasledovných druhov živočíchov: hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, psy, kone, jelene, srny, daniele, medveďe. Ostatné živočíšne druhy je možné analyzovať len so zohľadnením času na zoštudovanie metód a nákladov na ich optimalizáciu.

Cena: na vyžiadanie - vypočítaná podľa vyhlášky č. 491/2004 Z. z. s ohľadom na počet vzoriek a povahu biologického materiálu.

Odbor: 310000 - Potravinárstvo

Odvetvie: 310200 - Skúmanie potravín

  • Overovanie správnosti postupov a výsledkov laboratórií

  • Autentifikácia potravín

V potravinárskej praxi môže vzniknúť mnoho situácií, pri ktorých môže spotrebiteľ alebo podnikateľský subjekt nadobudnúť dojem, že bol poškodený. Vo väčšine prípadov ide o podozrenie z falšovania alebo kontaminácie surovín, prípadne výrobkov. Znalec pri výkone svojej činnosti nie je legislatívne obmedzovaný v použití analytických metód, a preto má vyššie šance identifikovať pochybenia, ktoré by nebolo možné detegovať prostredníctvom referenčných metód a štandardov.

Cena: na vyžiadanie - vypočítaná podľa vyhlášky č. 491/2004 Z. z. 

znalec3

V potravinárskej praxi je samozrejmosťou interná, ako aj externá kontrola produktov, ktorá môže byť vykonávaná v podnikových alebo akreditovaných laboratóriách. Postupy odberu vzoriek, spracovania, laboratórneho vyhodnotenia a interpretácie výsledkov môžu byť v prípade podozrenia na pochybenie podrobené znaleckému skúmaniu. Znalec nestranne zhodnotí správnosť vykonaných postupov s ohľadom na platnú legislatívu. Je bežnou praxou, že na otázky, ktoré znalca nútia k špekulatívnym odpovediam tento neodpovedá, a preto je zmysluplné otázky so znalcom konzultovať.

Cena: na vyžiadanie - vypočítaná podľa vyhlášky č. 491/2004 Z. z.

bottom of page